İyi Dersler Konaklar Ortaokulu'nda,

İlkokulda edinilen temel bilgilerin pekiştirilip, akademik, sosyal, yetenek ve dil alanlarında gelişimin artarak devam ettirildiği programlardır. Yoğunlaştırılmış yabancı dil programları, kariyer planlama ve yönelim çalışmaları, atölye-workshop çalışmaları ve LGS programları devreye girer. Ortaokul, öğrenciler için sadece bir akademik sosyal gelişim alanı değildir. İyi Dersler ortaokulları öğrencilerin birey olma, kendilerini ifade etme, lisedeki akademik ve sosyal hayata hazır olmalarını sağlayan birer destek programlarıdır.

Programın Felsefesi

 • Gelişimsel ve bütüncüldür.
 • Esnektir.
 • Kazanım merkezlidir.
 • Eklektiktir.
 • Sarmaldır.
 • Multıdisiplinerdir.
 • Öğrenme merkezlidir.
 • Proje temellidir.

 

İyi Dersler Dil Edinim Programı (İDEM)

Yabancı dil insanın hayatının ilk yıllarından itibaren edinmeye başlaması gereken önemli bir beceridir. İyi Dersler Eğitim Kurumlarında anaokulundan başlayarak uygulanan İyi Dersler Dil Edinim Modeli (İDEM) ile öğrencilerin hayatın her alanında günün her aşamasında İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak yeni bir dil edinmelerini gerçekleştirir. Modelimiz için ‘Edinim’ terimini kullanıyoruz, çünkü okullarımızda dil öğrenim süreci tıpkı bir bebeğin ya da çocuğun anadilini edinme sürecindeki gibi sürekli olarak dile ‘maruz’ kalmaya, yaparak, yaşayarak ve doğal yoldan öğrenmeye dayanır. Yoğun akademik çalışmalar, araştırmalar ve uzman görüşleri alınarak hayata geçirilen model, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanmaktadır. Öğrenciler anadili İngilizce olan öğretmen (NativeSpeaker) ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce edinmektedirler. 5. sınıftan itibaren “Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları” uygulanmaya başlar.

Programın hedefleri ve kazanımları belirlenirken “Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedefleri göz önünde bulundurulur. Öğrencilerin dil edinim durumları, Cambrıdge Üniversitesi İngilizce sınavlarında (STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE) değerlendirilir.

Code of Hour ve Bilişim

Yapay zekânın hâkim olacağı geleceğin dünyası için bugün yazılım temelli eğitim ve kod yazma önem kazanmaktadır. Nöral (Sinir) Ağları, Sürücüsüz Otomobiller ve daha nice farklı inovatif yaklaşımlar ve icatların artacağı dijital çağ kaçınılmazdır. Devletlerin gelecekte söz sahibi olmaları, bu teknolojiyi üretebilme kabiliyeti ve yetişkin kadrolarına bağlı olacaktır.

Bilişim dersleri klasik formatından çıkarak, teknolojiyi tasarlayabilme ve icat edebilme sürecine girmektedir. Tüketen bir öğrenme mantığından, tamamen yeni yollarla yaratma, paylaşma, araştırma ve üretebilme ön plana çıkmaktadır.

Robotik, bilişim ve kod atölyeleri ile öğrenciler yapay zekânın hâkim olacağı geleceğin dünyasına adım atmaktadırlar.

Yaratıcı Yazarlık

Yaratıcı yazarlık; düşünme, düşündüğünü yazıya dökme eylemidir. Problemlere farklı çözümler sunabilme işlemidir.Ortaokulda, okuduğunu anlama ve anlatma önem kazanır. Gramer ağırlık kazanmaya başlar.Yazının yanında, doğaçlama ve debate uygulamaları anlatım teknikleri açısından önemlidir.

Ürünün üretilmesi ve değerlendirilmesi beklenir.Uygulamalarda, problem durum ve anahtar kelimeler verilerek, çocuğun metin yazması istenir. Grup çalışması, istasyon, farklılaştırma, scamper vb. teknikler kullanılır.

LGS çalışmaları

LGS, çoktan seçmeli olarak yapılan ana branşları içeren ve okul notlarının yerleştirmede aktif olduğu bir yerleştirme sınavıdır. Bir sıralama sınavı olduğundan, danışmanlıklar ve çalışmalar 5. sınıftan başlar.

Program; rehberlik, eğitim koçluğu ve kariyer danışmanlıkları, konu tarama sınavları, genel değerlendirme sınavları, randevulu ders sistemi, birebir etütler - grup etütleri, konu pekiştirme ve eksik tamamlama çalışmaları, özel ders programları, motivasyon ve kariyer yönelim çalışmaları ile dinamik bir yapıda devam eder.

Hazırlık sürecinde, öğrenciler dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazlar. Programın temelinde, ‘Tam Öğrenme’ metodu ile öğrenme esastır.

Alan Gezileri

Geziler, işlenen konuların paralelinde eğitim öğretim programın destekleyici mahiyettedir. Gezilerde; derste öğrenilen kuramsal bilginin uygulamalarını gerçekleştirilir.Konuları destekleyici zengin deneyimler kazandırılır.Öğrenme ve sorgulamayı okulun dışına taşınır. Çevreyi aktif öğretmen olarak kullanılır.Öğrenme ortamlarını genişletilir.Farklı kültürel ortamlara girmesini sağlayarak, tecrübe ve bilgisini arttırılır.

Geziler, hazırlık ve sonrasında değerlendirme çalışmaları ile birer proje uygulamasıdır.

Ulusal Ve Uluslararası Projeler Olimpiyatlar Yarışmalar

Öğrencilerin gelişimlerini çok yönlü desteklemek için bilim, sağlık, çevre, teknoloji, sanat, kültür alanlarında proje çalışmaları yapılır. Çocukların erken yaşlarda sosyal, kültürel ve bilimsel alanda ortaya koydukları çalışmaların ulusal ya da uluslararası düzeyde sergilenmesi önemlidir. Ürünün uluslararası bir kurum tarafından değerlendirmesi önemlidir.

Geleceğin nesillerinin, sorunları görebilme, çözüm üretme ve hayata, yapısal eleştirel bir açıdan bakabilmeleri esastır. Çalışmalar, kişilik gelişimlerinde bir farkındalık oluşturma çalışmalarıdır. Sergilenme imkanı bulmuş projeler, uluslararası alanda birer referans kaynağıdır.

Rehberlik Servisi

İyi Dersler Okulları’nda önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımları, okul öncesinden mezun olana kadar öğrencileri takip eden bir sistemdir. Rehberlik, sistematik bir gözlem ve destek sürecidir. Sistem, yakından tanıma, ortak bir dil oluşturma ve güven ilişkisi üzerine kurulur.Rehberlik; çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak temel amaçlardandır.

Rehberlik Uygulamaları

İyi Dersler Okulları;

 1. Kişisel rehberlik
 2. Grup Rehberliği
 3. Eğitsel rehberlik
 4. Mesleki rehberlik
 5. Aile rehberliği

Alanlarında rehberlik hizmeti sunar. Bu alanların detaylandırılması ise şu şekildedir.

1.Akademik Gelişim Alanı,

a. Verimli ders çalışma ve problem çözme yöntemlerini öğrenme ve kullanma,

b. Değişik eğitsel seçeneklere ilişkin farkındalık geliştirme,

c. Kendi bireysel yeteneklerine ve ilgi alanına uygun program ve/veya ders seçme,

d. Öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin değerini anlama,

e. Neden-sonuç ilişkilerini anlama, yorumlama ve benzer durumlara uygulama,

f. Motivasyonu destekleme ve arttırma,

g. Okul ortamına ve yeni durumlara uyum sağlama.

 

2.Kariyer Gelişim Alanı,

a. Kariyer, yönelim ve fırsatlarını keşfetme,

b. Mesleki eğitime ilişkin olanakları keşfetme,

c. Ufuk turu çalışmaları ile vizyon kazanma

d. Verimli çalışma alışkanlıkları kazanma.

 

3.Kişisel/Sosyal Gelişim Alanı,

a. Olumlu benlik kavramı geliştirme,

b. Uygun sosyal davranış ve becerileri geliştirme,

c. İletişim becerilerini geliştirme.

Rehberlik uygulamaları, Psikolojik Rehberlik Servisinin moderatörlüğünde, eğitim koçları tarafından gerçekleştirilir.

Mesleki Yönelim ve Ufuk Turları

Yetenek haritaları, eklektik analizler, bireyi tanıma envanterleri ile öğrencilerin bireysel yetenekleri ve yönelimleri belirlenir. Program öncelikle bireyin kendini tanıması ve yönelim alanlarını belirlemesi açısından önemlidir.

“İyi Dersler Ufuk Turları” geleceğin meslekleri için gereken özelliklerin tanıtıldığı motivasyon seminerleridir. Ayda bir farklı meslek gruplarının okulumuza davet edilerek, yapılan programlarla detaylı tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Özellikle belli meslek grupları yerinde ziyaretler ile ufuk turlarında öğrenme daha detaylandırılmış olur.

Ufuk turları öğrencilerin birey olmaları yolunda önemli bir rehberlik faaliyetidir.

Veli Katılımları

Veli, öğrenme sürecinde bir paydaş olarak kabul edilir. Katılım, farklı şekillerde sağlanır.Ailelerin okula kazandırdığı fikirler, bir zenginlik kaynağıdır. Veliler çocuklarının öğrenme deneyimlerinde önemli rol oynarlar. Veli katılımı, farklı görüşlerin öğretime dâhil edilmesi ve okul felsefesinin bir parçası olarak kabul edilir. Katılım, velinin kendi çocuğu ile sınırlı değildir. Aile katılımları öğrenme süreçlerini desteklemesi açısından önemlidir. Sonuçta olumlu ve hızlı bir öğrenme döngüsü oluşur.

Sosyal Aktiviteler

Aktiviteler, doğal ortamlarında çocukların potansiyellerini geliştirmeye dönük programlardır.Faaliyetler, proje tabanlı öğrenme etkinliklerdir. Çocukların zengin deneyimler kazanmaları sağlanır. İletişim kurma ve problem çözme becerileri desteklenir. Yaparak yaşayarak öğrenme desteklenerek, kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Bilgilendirme Süreçleri

 1. Haftalık Veli Bilgilendirme

Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaları günlük olarak özetlendiği dokümanlardır.

 1. Aylık Veli Bilgilendirme

Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak programların genel çerçevesi konusunda velilerin bilgilendirildiği dokümanlardır.

 1. Veli Bülteni

Faaliyetler, yaşantılar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan fotoğraflar ve görsellerden oluşan dokumanlar

 1. Randevulu Veli Bilgilendirme

Velilerin, hafta içinde öğretmenlerle görüşebilecekleri saatleri içeren program oluşturulur. Veliler, randevulu bir şekilde öğretmenlerle görüşebilirler.

 1. Dijital Bilgilendirme Uygulamamaları

Öğrencilerin gelişimleri hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere internette erişebilirler.

Ölçme Değerlendirme

Ölçme, çocuğun gelişiminin ve öğrenme süreçlerini değerlendirmedir. Ölçme, bir veri toplama ve analiz etme eylemidir. Yapılan iş ile çocuğun ortaya koyduğu sonuçların karşılaştırılmasıdır.Elde edilen veriler, süreçlerin, yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi açısından gereklidir.Ölçme ile eğitim ve öğretimde programların revizyonu, gözden geçirilmesi ve analiz süreci gerçekleştirilir.

Ölçme Değerlendirme Süreçleri

 1. Sonuç değil, süreç değerlendirilir.
 2. Süreçler çok yönlü ele alınır.
 3. Çocuk, program ve müfredat ölçülür.

Ölçme Değerlendirme Yaklaşımı

 • Çocuklar sadece geleneksel testler ve notlarla değerlendirilmemektedir.
 • Çocuklarının günlük yaşantıları, gelişimleri ve performansları hakkında geniş bilgiler verilmektedir.
 • Çocukların bireysel ve grup içerisindeki çalışmalarının ürünleri ve bilgiler velilerle de paylaşılmaktadır.
 • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın