İyi Dersler Liseleri

Öğrencilerimizi, lise hayatları boyunca çağın gerektirdiği şekilde hayata hazırlıyoruz. Lise programları ile geleceğin iş dünyasına başarılı ve yetenekli bireyler yetiştirme misyonunu üstleniyoruz. Disiplinli, benlik saygısı yüksek, sorumluluk sahibi, ilkesel, üreten ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştiriyoruz. Başarı yolunda akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerini ön planda tutan programlara ağırlık veriyoruz.

Öğrencilerimiz uluslararası çapta vizyona ve yüksek değerlere sahip olarak toplumdaki yerlerini almaktadırlar.

Lise Eğitim Programları

Programlar, akademik gelişim önceliklidir. Yetenek-beceri ve değerler gelişimleri ile desteklenerek, bütünsel bir yapıda devam eder. Sınavlara hazırlık çalışmaları 9. sınıftan itibaren sistematik olarak başlar. Bilgi, beceri ve akademik gelişim çalışmaları, geleceğin iş dünyasının beklentilerini karşılayacak özelliklere sahip zenginleştirilmiş programlardır.

İyi Dersler Dil Edinim Programı (İDEM)

Yabancı dil insanın hayatının ilk yıllarından itibaren edinmeye başlaması gereken önemli bir beceridir. İyi Dersler Eğitim Kurumlarında anaokulundan başlayarak uygulanan İyi Dersler Dil Edinim Modeli (İDEM) ile öğrencilerin hayatın her alanında günün her aşamasında İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak yeni bir dil edinmelerini gerçekleştirir. Modelimiz için ‘Edinim’ terimini kullanıyoruz, çünkü okullarımızda dil öğrenim sürekli olarak dile ‘maruz’ kalmaya, yaparak, yaşayarak ve doğal yoldan öğrenmeye dayanır. Yoğun akademik çalışmalar, araştırmalar ve uzman görüşleri alınarak hayata geçirilen model, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleriyle İngilizce öğrenmektedirler.

Programın hedefleri ve kazanımları belirlenirken “Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedefleri göz önünde bulundurulur. Öğrencilerin dil edinim durumları, Cambridge Üniversitesi İngilizce sınavlarında (FCE ve CAE) değerlendirilir. Bu sınavlara katılmak isteyen öğrenciler için kurslar düzenlenir. Ayrıca 9-10 ve 11. sınıfta uygulanan uluslararası geçerliliği olan  sınavlar ile de öğrenci başarıları takip edilir.

Kariyer Temelli Yetenek Gelişim Programları

Atölye programları, uygulama dersleri, olimpiyat-proje çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci meclisleri, ufuk turları, seminerler gibi çalışmalarla öğrencilerin bireysel gelişimleri sağlanır. Yönelimleri belirlenerek, baskın ve çekinik alanlarını destekleyecek programlara ağırlık verilir. Rehberlik servisi gelişim süreçlerini, profesyonel olarak takip ederek yönetir.

Kariyer Danışmanlığı

Gözlem, tanılama ve eklektik analizlerle bireyin birden fazla alanda zayıf ve öne çıkan yönlerinin tespiti ile yönelimler belirlenir. Bireyin kendini tanıması, birey olduğunun farkına varması önemlidir. İlgi alanları, hayattan beklentileri ve özellikleri tespit edildikten sonra geleceğin meslekleri göz önünde bulundurularak rehberlik servisi ve eğitim koçları tarafından danışmanlık desteği verilir. İlgileri ve beklentileri esas alınarak, meslek alanları ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapılır.

Çocukların rüzgar gülü gibi her esen rüzgarın peşinde koşmasını engellemek önemlidir. Bilinçli tercih, mesleği ve kendini tanımak ile gerçekleşir. Kişilikler ile beklentilerin örtüşmediği yerde yanlış bir tercih, bir ömür mutsuzluğu ve başarısızlığı da beraberinde getirecektir.

TYT-AYT Çalışmaları

TYT-AYT sınavları, çoktan seçmeli olarak yapılan ana branşları içeren ve okul notlarının yerleştirmede aktif olduğu sınavlardır. Bir sıralama sınavı olduğundan, danışmanlıklar ve çalışmalar 9. sınıftan başlar.

Program; rehberlik, eğitim koçluğu ve kariyer danışmanlıkları, konu tarama sınavları, genel değerlendirme sınavları, randevulu ders sistemi, birebir etütler - grup etütleri, konu pekiştirme ve eksik tamamlama çalışmaları, özel ders programları, motivasyon ve mesleki tanıtım seminerleri ile dinamik bir yapıda devam eder.

Hazırlık sürecinde, öğrenciler dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazlar. Programın temelinde, ‘Tam Öğrenme’ metodu ile öğrenme esastır. TYT-AYT çalışmaları 11. sınıftan itibaren yoğunlaşarak devam eder. Deneme sınavları ve klasik yazılı sınav sonuçlarına göre bireysel ya da grup etütleri ile öğrencilerimizin eksiklikleri giderilir.

12. sınıf itibariyle öğrencilerimizin sınav hazırlık programlarına son şekli verilir. Hedefledikleri üniversiteye uygun çalışma programları gözden geçirilir. Hafta sonu TYT-AYT kursları ile sınav hazırlık süreçleri desteklenir. Soru bankası bitirme programları, soru çözüm kampları,grup ve bireysel etütlerle öğrenci eksikleri giderilir. 

Ulusal-Uluslararası Projeler, Olimpiyatlar ve Yarışmalar

Öğrencilerin gelişimlerini çok yönlü desteklemek için bilim, sağlık, çevre, teknoloji, sanat, kültür alanlarında proje çalışmaları yapılır. Çocukların erken yaşlarda sosyal, kültürel ve bilimsel alanda ortaya koydukları çalışmaların ulusal ya da uluslararası düzeyde sergilenmesi önemlidir. Ürünün uluslararası bir kurum tarafından değerlendirmesi önemlidir.

Geleceğin nesillerinin, sorunları görebilme, çözüm üretme ve hayata, yapısal eleştirel bir açıdan bakabilmeleri esastır. Çalışmalar, kişilik gelişimlerinde bir farkındalık oluşturma çalışmalarıdır. Sergilenme imkanı bulmuş projeler, uluslararası alanda birer referans kaynağıdır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Öğrencilerimizin akademik eğitimleri yanında toplum içinde sorumluluk sahibi birer birey olmaları da hedeflenir. Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri ve projelerde görev almaları gelecekteki hayatları açısından çok önemlidir. Kardeş Aile Projesi, Bir İyilik Yap projesi, Yurt Dışı Kardeş Okul Projesi, Hami Okul Projesi gibi sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimizin sosyal sorumluluk duyguları geliştirilmeye çalışılır.

Atölye Çalışmaları

Robotik ve Kodlama

Yapay zekanın hakim olacağı geleceğin dünyası için bugün yazılım temelli eğitim ve kod yazma önem kazanmaktadır. Nöral (Sinir) Ağları, Sürücüsüz Otomobiller ve daha nice farklı inovatif yaklaşımlar ve icatların artacağı dijital çağ kaçınılmazdır. Devletlerin gelecekte söz sahibi olmaları, bu teknolojiyi üretebilme kabiliyeti ve yetişkin kadrolarına bağlı olacaktır.

Bilişim dersleri klasik formatından çıkarak, teknolojiyi tasarlayabilme ve icat edebilme sürecine girmektedir. Tüketen bir öğrenme mantığından, tamamen yeni yollarla yaratma, paylaşma, araştırma ve üretebilme ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple okulumuzda ana sınıfından itibaren robotik kodlama dersleri her sınıfa haftalık ders çizelgesinde belirli bir müfredat dahilinde öğrencilerimize verilmektedir.

 Yazarlık Atölyesi

Yaratıcı yazarlık; düşünme, düşündüğünü yazıya dökme eylemidir. Problemlere farklı çözümler sunabilme işlemidir. Lisede, okuduğunu anlama ve anlatma önem kazanır. Gramer ağırlık kazanmaya başlar. Yazının yanında, doğaçlama, hitabet ve münazara uygulamaları anlatım teknikleri açısından önemlidir.

Sanat Atölyesi , Müzik Atölyesi, Akıl Oyunları, Yazarlık Atölyesi,  Atölyesi,  Robotik - Kodlama Atölyesi, lise atölye uygulamalarımızdan bazılarıdır.

Sosyal Aktiviteler

Aktiviteler, doğal ortamlarında öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeye dönük programlardır. Faaliyetler, proje tabanlı öğrenme etkinliklerdir. Çocukların zengin deneyimler kazanmaları sağlanır. İletişim kurma ve problem çözme becerileri desteklenir. Yaparak yaşayarak öğrenme desteklenerek, kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Alan Gezileri

Geziler, işlenen konuların paralelinde eğitim öğretim programın destekleyici mahiyettedir. Gezilerde; derste öğrenilen kuramsal bilginin uygulamalarını gerçekleştirilir.Konuları destekleyici zengin deneyimler kazandırılır. Öğrenme ve sorgulamayı okulun dışına taşınır. Çevreyi aktif öğretmen olarak kullanılır. Öğrenme ortamlarını genişletilir. Farklı kültürel ortamlara girmesini sağlayarak, tecrübe ve bilgisini arttırılır.

Geziler, hazırlık ve sonrasında değerlendirme çalışmaları ile birer proje uygulamasıdır.

Rehberlik

İyi Dersler Okulları’nda önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımları, okul öncesinden mezun olana kadar öğrencileri takip eden bir sistemdir. Rehberlik, sistematik bir gözlem ve destek sürecidir. Sistem, yakından tanıma, ortak bir dil oluşturma ve güven ilişkisi üzerine kurulur.

Rehberlik Uygulamaları

İyi Dersler Okulları;

  1. Kişisel rehberlik
  2. Grup Rehberliği
  3. Eğitsel rehberlik
  4. Mesleki rehberlik
  5. Aile rehberliği

Alanlarında rehberlik hizmeti sunar. Bu alanların detaylandırılması ise şu şekildedir.

1. Akademik Gelişim Alanı,

a. Verimli ders çalışma ve problem çözme yöntemlerini öğrenme ve kullanma,

b. Değişik eğitsel seçeneklere ilişkin farkındalık geliştirme,

c. Kendi bireysel yeteneklerine ve ilgi alanına uygun program ve/veya ders seçme,

d. Öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin değerini anlama,

e. Neden-sonuç ilişkilerini anlama, yorumlama ve benzer durumlara uygulama,

f. Motivasyonu destekleme ve arttırma,

g.Okul ortamına ve yeni durumlara uyum sağlama.

2. Kariyer Gelişim Alanı,

a. Kariyer, yönelim ve fırsatlarını keşfetme,

b. Mesleki eğitime ilişkin olanakları keşfetme,

c. Ufuk turu çalışmaları ile vizyon kazanma

d. Verimli çalışma alışkanlıkları kazanma.

3. Kişisel/Sosyal Gelişim Alanı,

a. Olumlu benlik kavramı geliştirme,

b. Uygun sosyal davranış ve becerileri geliştirme,

c. İletişim becerilerini geliştirme.

Rehberlik uygulamaları, Psikolojik Rehberlik Servisinin moderatörlüğünde, danışman öğretmenler tarafından gerçekleştirilir. 

Veli Bilgilendirme Süreçleri

  1. Haftalık Veli Bilgilendirme

Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaları günlük olarak özetlendiği dokümanlardır.

    2. Aylık Veli Bilgilendirme

Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak programların genel çerçevesi konusunda velilerin bilgilendirildiği dokümanlardır.

    3.Veli Bülteni

Faaliyetler, yaşantılar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan fotoğraflar ve görsellerden oluşan dokümanlar.

    4. Randevulu Veli Bilgilendirme

Velilerin, hafta içinde öğretmenlerle görüşebilecekleri saatleri içeren program oluşturulur. Veliler, randevulu bir şekilde öğretmenlerle görüşebilirler.

     5. Dijital Bilgilendirme Uygulamamaları

Velilerimiz,öğrencilerin gelişimleri hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere internetten erişebilirler.

  • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın