İyi Dersler Okul Öncesi

Eğitimde önce okul öncesi yaklaşımı ile öğrenilenlerin hayat le ilişkilendirilerek kalıcı hale gelmesi sağlanır. Eğitimin değerler ve beceriler üzerine kurulması, yetenek haritalarına göre sosyal duygusal gelişimi, zihinsel gelişim ile birlikte geliştirilmesi hedeflenir.  Oyunlarla keşfetme, üretme, iletişim, kendini ifade etme gibi öğrenmeyi öğrenen ve mutlu bireyler yetiştirilir. Okul öncesi programları, birden fazla ulusal ve uluslararası programları içeren bir eklektik yaklaşımlar silsilesidir.

Anaokulu Modülü

Kuramsal temelleri, eğitim ortamları ve öğretmenin rolü açısından çocuk merkezli bir yaklaşım içerir. Bilgi, bireyin kendisi tarafından yorumlanır ve yapılandırılır. Sistemin tüm basamaklarında öğrenen merkezli bir yapı anlayışı ile çocuğu öğrenmenin içine çekmektedir.

Çocuğun kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varması için ona olabildiğince etkinlikler ve zengin deneyimler sunar. Çocuk etkendir, dinamiktir. Çocuk kendi öğrenmesinden sorumludur. Bilgi çocuk ile beraber yapılandırılır. Süreç yönetimi önemlidir. Gelişim basamaklarına göre hareket edilir. Bir üst basamağa kalıcı öğrenme gerçekleştirilmeden geçilmez. Karar verebilen, kararların sonucuna katlanabilen, kişisel ve toplumsal problemleri farklı şekillerde çözebilen, sorumluluk sahibi bireyler hedeflenir. Çocuk bir bireydir, ama bireysel değildir. İletişim, ortak yaşama ve paylaşım kültürü üst seviyededir.

Okul bir evdir. Aile, bu evin bir üyesidir. Eğitimde nitelikli bir paydaştır. Ortam, çocukların gelişim düzeyine göre yapılandırılır. Mekânda birey olarak kimlik kazanımları gerçekleştirilir.

Öğretmen, bir öğrenendir. Yönlendiricidir. Gözlem yeteneği yüksek, tanılama ve müdahale süreçleri açısından yeteneklidir. Programı zenginleştirme ve farklılaştırma becerisine sahiptir. Esnek bir yapıda zamanı kullanabilecek yeterliliktedir.

Kültürel değerlere hâkim, küresel bir vizyonda eğitim anlayışı ile birer dünya vatandaşı yetiştirme gayreti içerisinde çocuklarımızı geleceğin dünyasına donanımlı birer birey olarak yetiştirmekteyiz.

Programın Felsefesi

 • Gelişimsel ve bütüncüldür.
 • Esnektir.
 • Kazanım merkezlidir.
 • Eklektiktir.
 • Sarmaldır.
 • Multıdisiplinerdir.
 • Öğrenme merkezlidir.
 • Proje temellidir.

Çocuk Yaklaşımımız

Çocuk; bir ‘kişiliktir’.Çocuk, büyüme sürecinde gelişimini engelleyen bir duvarla karşı karşıyadır. Çocuklar becerikli, meraklı, hayal gücü zengin, yaratıcı ve çevreleriyle iletişim kurarak işbirliği içinde hareket etme isteğine sahip bireylerdir.Öğrenmeleri için en doğru, en iyi ve en uygun fırsatlar sunulduğunda öğrenmeye hazırdırlar. Hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Etkinliklerde çocukların entelektüel gelişimi desteklenir.

Öğrenen Öğretmenler

Öğretmen kaynak, meraklı, araştıran, aktif bir kişidir. Bilgiyi yapılandırır. Çocuklarla birlikte öğrenme macerasına atılır. Çocuklara sorular sorar, çocukların fikir ve hipotezlerini keşfeder, çeşitli öğrenme ve öğretme durumları yaratır.Keşfetmenin zevkini çocuklarla birlikte yaşar.

Çocukların sordukları sorulara olumlu yanıtlar vererek ilişkinin pozitif biçimde yapılanmasında önemli bir rol oynarlar.

Çocuklar öğrenmede aktif, seçici, karar verici, öğretmenin ise teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcıdır.Grup çalışmalarında çocuklar ve öğretmen karşılıklı olarak tartışır ve problemleri yeniden çözer. Öğretmen çocukların düşüncelerini ve öğrenme süreçlerini anlamak için, gözlem yapar. Gözlemleri paydaşları ile paylaşarak, zenginleştirir. Süreçte çocukları anlayabilmek için dinleyebilmek önem arz eder.

İyi Dersler Dil Edinim Programı (İDEM)

Yabancı dil insanın hayatının ilk yıllarından itibaren edinmeye başlaması gereken önemli bir beceridir. İyi Dersler Eğitim Kurumlarında anaokulundan başlayarak uygulanan İyi Dersler Dil Edinim Modeli (İDEM) ile öğrencilerin hayatın her alanında günün her aşamasında İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak yeni bir dil edinmelerini gerçekleştirir. Modelimiz için ‘Edinim’ terimini kullanıyoruz, çünkü okullarımızda dil öğrenim süreci tıpkı bir bebeğin ya da çocuğun anadilini edinme sürecindeki gibi sürekli olarak dile ‘maruz’ kalmaya, yaparak, yaşayarak ve doğal yoldan öğrenmeye dayanır. Yoğun akademik çalışmalar, araştırmalar ve uzman görüşleri alınarak hayata geçirilen model, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanmaktadır. Öğrenciler anadili İngilizce olan öğretmen (NativeSpeaker) ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce edinmektedirler.

Veli Katılımları

Veli, öğrenme sürecinde bir paydaş olarak kabul edilir. Katılım, farklı şekillerde sağlanır.Ailelerin okula kazandırdığı fikirler, bir zenginlik kaynağıdır. Veliler çocuklarının öğrenme deneyimlerinde önemli rol oynarlar.  Veli katılımı, farklı görüşlerin öğretime dâhil edilmesi ve okul felsefesinin bir parçası olarak kabul edilir. Katılım, velinin kendi çocuğu ile sınırlı değildir. Aile katılımları öğrenme süreçlerini desteklemesi açısından önemlidir. Sonuçta olumlu ve hızlı bir öğrenme döngüsü oluşur.

Sosyal Aktiviteler

Aktiviteler, doğal ortamlarında çocukların potansiyellerini geliştirmeye dönük programlardır. Faaliyetler, proje tabanlı öğrenme etkinliklerdir. Çocukların zengin deneyimler kazanmaları sağlanır. İletişim kurma ve problem çözme becerileri desteklenir. Yaparak yaşayarak öğrenme desteklenerek, kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Materyaller

 • Doğal materyaller esastır.
 • Kullanılan oyuncakların, köşelerdeki malzemelerin hemen hemen çoğu gerçeğe yakın renklerde ve gereceklerinin minyatürleridir.
 • Çevre çocukların gelişimini desteklemek üzere amaçlı bir biçimde zengin materyallerledüzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır.
 • Materyaller çocukların, yetişebileceği istediklerinde ulaşabilecekleri yakınlık ta olması
 • ReggioEmilia merkezlerinde plastik ya da ucuz oyuncaklara rastlamak pek mümkün değildir. Çoğunlukla sınıfların tabanı ahşap kaplıdır ve sınıftaki oyuncakların çoğu ahşaptan yapılmıştır. Kullanılan materyallerin çoğu doğal ve geri dönüşümlüdür. Her merkezde ahşap bloklar vardır ve genellikle bu ahşap blokların arkasında duvara resim ve renkler yansıtan bir tepegöz sistemi bulunmaktadır. Bazı merkezlerde ise aileler tarafından yapılmış el yapımı kuklalar ve kukla sahneleri mevcuttur. Kimi merkezlerde de gölge oyunu için duvardan kâğıt sarkıtılmıştır. Bu kâğıt kullanılmadığı zamanlarda katlanabilme özelliğine sahiptir.
 • Bu atölyelerde renkli kalemler, sulu boyalar, sınıflandırma materyalleri (bu materyaller genellikle bir kutu içerisinde bölümler halinde yerleştirilmiş durumdadır ve her kutuda kırmızıbiber ve bezelye gibi farklı malzemeler bulunmaktadır), değişik türlerde kalemler, çeşitli renk ve türde kâğıtlar ve birçok sanat malzemeleri bulunmaktadır.

Rehberlik Servisi

Gelişim süreçleri detaylı bir şekilde izlenir.Tanıma ve izleme çalışmaları yapılır.Benlik gelişimini desteklenir.Çocukların okul ortamına uyum sağlamaları desteklenir.İlkokula hazırlık sürecini takip eder. Çocukların potansiyelleri açığa çıkarma ve geliştirebilme faaliyetlerini takip eder.Çocukların kendilerini tanıyabilmelerini sağlar.Sosyo-duygusal açıdan destek olur.

Uyum ve davranış problemlerine ile ilgilenir.Problem çözme becerisine destek olur.Zengin deneyimler kazandırır.Sosyal ve fiziki ortamı hazırlar.Aileyi bir paydaş olarak görür.Ebeveynlere rehberlik eder.

Rehberlik; çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak temel amaçlardandır. Okul öncesi programlarında rehberlik, ölçme değerlendirme sistemin entegre çalışır.

Bilgilendirme Süreçleri

 1. Haftalık Veli Bilgilendirme

Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaları günlük olarak özetlendiği dokümanlardır.

 1. Aylık Veli Bilgilendirme

Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak programların genel çerçevesi konusunda velilerin bilgilendirildiği dokümanlardır.

 1. Veli Bülteni

Faaliyetler, yaşantılar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan fotoğraflar ve görsellerden oluşan dokumanlar

 1. Randevulu Veli Bilgilendirme

Velilerin, hafta içinde öğretmenlerle görüşebilecekleri saatleri içeren program oluşturulur. Veliler, randevulu bir şekilde öğretmenlerle görüşebilirler.

 1. Dijital Bilgilendirme Uygulamamaları

Öğrencilerin gelişimleri hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere internette erişebilirler.

Ölçme Değerlendirme

Ölçme, çocuğun gelişiminin ve öğrenme süreçlerini değerlendirmedir. Ölçme, bir veri toplama ve analiz etme eylemidir. Yapılan iş ile çocuğun ortaya koyduğu sonuçların karşılaştırılmasıdır. Elde edilen veriler, süreçlerin, yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi açısından gereklidir. Ölçme ile eğitim ve öğretimde programların revizyonu, gözden geçirilmesi ve analiz süreci gerçekleştirilir.

Ölçme Değerlendirme Süreçleri

 1. Sonuç değil, süreç değerlendirilir.
 2. Süreçler çok yönlü ele alınır.
 3. Çocuk, program ve müfredat ölçülür.

Ölçme Değerlendirme Yaklaşımı

 • Çocuklar sadece geleneksel testler ve notlarla değerlendirilmemektedir.
 • Çocuklarının günlük yaşantıları, gelişimleri ve performansları hakkında geniş bilgiler verilmektedir.
 • Çocukların bireysel ve grup içerisindeki çalışmalarının ürünleri ve bilgiler velilerle de paylaşılmaktadır.
 • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın