İyi Dersler İlkokulları

İlkokul eğitim programımızda sarmal bir anlayışla öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve beceri – yetenek alanlarındaki gelişimlerini devam ettiren ve üst düzeye taşıyan bir yaklaşım izlenir.

İlkokul Tanıtım

Akademik yapının temelini müfredat ve kazanımları oluşturur. Müfredat, bireysel farklılıklara dikkat eden, gelişim özelliklerini destekleyen, bireyin potansiyelinin farkına varmasını sağlayan, gelişim yaş özelliklerini dikkate alan, dersler, çeşitli etkinlikler, projeler ve atölye uygulamaları ile zenginleştirilerek desteklenen bir programdır.

Programın Felsefesi

 • Gelişimsel ve bütüncüldür.
 • Esnektir.
 • Kazanım merkezlidir.
 • Eklektiktir.
 • Sarmaldır.
 • Multidisiplinerdir.
 • Öğrenme merkezlidir.
 • Proje temellidir.

Sınıf Oluşumları

Sınıflar oluşturulurken, kız-erkek öğrenci dağılımı, öğrencinin kişisel gelişim düzeyi, notları, envanterler ve gözlem ölçekleri göz önüne alınır. Sınıflar, profesyonel bir eğitimci kadronun gözetiminde belirlenmiş kurallar doğrultusunda oluşturulur. Karma bir yapı söz konusudur.

İyi Dersler Dil Edinim Programı (İDEM)

Yabancı dil insanın hayatının ilk yıllarından itibaren edinmeye başlaması gereken önemli bir beceridir. İyi Dersler Eğitim Kurumlarında anaokulundan başlayarak uygulanan İyi Dersler Dil Edinim Modeli (İDEM) ile öğrencilerin hayatın her alanında günün her aşamasında İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak yeni bir dil edinmelerini gerçekleştirir. Modelimiz için ‘Edinim’ terimini kullanıyoruz, çünkü okullarımızda dil öğrenim süreci tıpkı bir bebeğin ya da çocuğun anadilini edinme sürecindeki gibi sürekli olarak dile ‘maruz’ kalmaya, yaparak, yaşayarak ve doğal yoldan öğrenmeye dayanır. Yoğun akademik çalışmalar, araştırmalar ve uzman görüşleri alınarak hayata geçirilen model, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanmaktadır. Öğrenciler, Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleriyle İngilizce edinmektedirler.

Programın hedefleri ve kazanımları belirlenirken “Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedefleri göz önünde bulundurulur. Öğrencilerin dil edinim durumları, Cambridge Üniversitesi İngilizce sınavlarında (STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE) değerlendirilir. Ayrıca yılda en az üç defa uygulanan uluslararası geçerliliği olan  sınavlar ile de öğrenci başarıları takip edilir.

Yeterli Çocuk Yaklaşımları

İlkokul eğitiminde temel amaç, çocuğun kendi kendine yeterli hale gelmesi ve karşılaştığı engellerle başa çıkmasıdır. Eğitim, çocuğun gelişiminde birçok probleme sebep olan toplumsal ve kültürel olumsuzlukların örseleyici etkilerini engeller. Çocukların özgürlüklerini korumaya, şahsiyetlerini örselememeye ve merak duygularını ve imgelerini teşvik etmek için öğrenme ve bilgi edinme sürecinde onlara fırsat sağlanır. Derinlemesine düşünme, yorum yapma, nesneler ve olaylar hakkında özümsemeler yapabilmesi amacıyla çocuğun hem potansiyelini hem kapasitesini kullanması için onun aktif olmasını sağlanır. Aile bir ortak olarak algılanır. Ailenin çocuğun öğrenme deneyimlerine ve okul yaşantısına katılımı önemsenir.Organizasyon temelli bir program uygulanır.

Eğitimde Üç Boyutlu Yaklaşımlar

Eğitimde üç boyutlu yaklaşımlar ile öğrencinin, bilgiye dokunabilmek ya da bilginin görselleştirilmesiyle öğrenmenin kalıcılığı gerçekleştirilir. Bilginin görselleştirilmesi, öğrencinin derse katılımını ve konsantrasyonunu arttırmaktadır. Şekillerin üç boyutlu gelmesi, özellikle sayısal branşlarda yaşanan öğrenemiyorum korkusunu ortadan kaldırmakta, öğrenmeyi eğlenceli bir uğraş haline getirmektedir. Konuyu çok boyutlu görmek, kavrama kapasitesini de arttırmaktadır. Damarların içinde dolaşıp, DNA analizi yapıp ve oksijen molekülleriyle alyuvarları inceleme fırsatı bulmak, derse ilgiyi ve katılımı da arttırmaktadır. 3 Boyutlu yaklaşımları ile eğitim eğlence ve heyecanın yer aldığı, öğrencilerin öğrenme potansiyellerini ve performanslarını en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Robotik ve Kodlama

Yapay zekânın hâkim olacağı geleceğin dünyası için bugün yazılım temelli eğitim ve kod yazma önem kazanmaktadır. Nöral (Sinir) Ağları, Sürücüsüz Otomobiller ve daha nice farklı inovatif yaklaşımlar ve icatların artacağı dijital çağ kaçınılmazdır. Devletlerin gelecekte söz sahibi olmaları, bu teknolojiyi üretebilme kabiliyeti ve yetişkin kadrolarına bağlı olacaktır.

Bilişim dersleri klasik formatından çıkarak, teknolojiyi tasarlayabilme ve icat edebilme sürecine girmektedir. Tüketen bir öğrenme mantığından, tamamen yeni yollarla yaratma, paylaşma, araştırma ve üretebilme ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple okulumuzda ana sınıfından itibaren robotik kodlama dersleri her sınıfa haftalık ders çizelgesinde belirli bir müfredat dahilinde öğrencilerimize verilmektedir.

Atölye Uygulamaları

1.sınıftan itibaren, çevreye duyarlı ve bilimsel verileri esas alan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Turşu yapımı- Fermantasyon-, Yoğurt, ekmek yapımı, reçel, bitkinin tohumlanması, Teraryum uygulamaları, Mini Sera ve ipek böcekçiliği gibi değişik uygulamalar ile müfredat konuları desteklenirken, atölye uygulamaları ile kalıcı öğrenme gerçekleştirilmektedir. 

Sanat Atölyesi , Müzik Atölyesi, Mutfak Sanatları Atölyesi, Akıl Oyunları, Yazarlık Atölyesi,  Atölyesi, Geleneksel Halk Oyunları Atölyesi, Drama Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Robotik - Kodlama Atölyesi, atölye uygulamalarımızdan bazılarıdır.

Rehberlik Servisi

İyi Dersler Okulları’nda önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımları, okul öncesinden mezun olana kadar öğrencileri takip eden bir sistemdir. Rehberlik, sistematik bir gözlem ve destek sürecidir. Sistem, yakından tanıma, ortak bir dil oluşturma ve güven ilişkisi üzerine kurulur.Rehberlik; çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak temel amaçlardandır.

Rehberlik Uygulamaları

İyi Dersler Okulları;

 1. Kişisel rehberlik
 2. Grup Rehberliği
 3. Eğitsel rehberlik
 4. Mesleki rehberlik
 5. Aile rehberliği

Alanlarında rehberlik hizmeti sunar. Bu alanların detaylandırılması ise şu şekildedir.

1. Akademik Gelişim Alanı,

a. Verimli ders çalışma ve problem çözme yöntemlerini öğrenme ve kullanma,

b. Değişik eğitsel seçeneklere ilişkin farkındalık geliştirme,

c. Kendi bireysel yeteneklerine ve ilgi alanına uygun program ve/veya ders seçme,

d. Öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin değerini anlama,

e. Neden-sonuç ilişkilerini anlama, yorumlama ve benzer durumlara uygulama,

f. Motivasyonu destekleme ve arttırma,

g.Okul ortamına ve yeni durumlara uyum sağlama.

2.Kişisel/Sosyal Gelişim Alanı,

a. Olumlu benlik kavramı geliştirme,

b. Uygun sosyal davranış ve becerileri geliştirme,

c. İletişim becerilerini geliştirme.

Rehberlik uygulamaları, Psikolojik Rehberlik Servisinin moderatörlüğünde, eğitim koçları tarafından gerçekleştirilir.

Veli Katılımları

Veli, öğrenme sürecinde bir paydaş olarak kabul edilir. Katılım, farklı şekillerde sağlanır.Ailelerin okula kazandırdığı fikirler, bir zenginlik kaynağıdır. Veliler çocuklarının öğrenme deneyimlerinde önemli rol oynarlar.  Veli katılımı, farklı görüşlerin öğretime dâhil edilmesi ve okul felsefesinin bir parçası olarak kabul edilir. Katılım, velinin kendi çocuğu ile sınırlı değildir. Aile katılımları öğrenme süreçlerini desteklemesi açısından önemlidir. Sonuçta olumlu ve hızlı bir öğrenme döngüsü oluşur.

Sosyal Aktiviteler

Aktiviteler, doğal ortamlarında çocukların potansiyellerini geliştirmeye dönük programlardır. Faaliyetler, proje tabanlı öğrenme etkinliklerdir. Çocukların zengin deneyimler kazanmaları sağlanır. İletişim kurma ve problem çözme becerileri desteklenir. Yaparak yaşayarak öğrenme desteklenerek, kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Bilgilendirme Süreçleri

 1. Haftalık Veli Bilgilendirme

Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaları günlük olarak özetlendiği dokümanlardır.

    2. Aylık Veli Bilgilendirme

Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak programların genel çerçevesi konusunda velilerin bilgilendirildiği dokümanlardır.

    3.Veli Bülteni

Faaliyetler, yaşantılar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan fotoğraflar ve görsellerden oluşan dokümanlar.

    4. Randevulu Veli Bilgilendirme

Velilerin, hafta içinde öğretmenlerle görüşebilecekleri saatleri içeren program oluşturulur. Veliler, randevulu bir şekilde öğretmenlerle görüşebilirler.

     5. Dijital Bilgilendirme Uygulamamaları

Öğrencilerin gelişimleri hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere internetten erişebilirler.

Ölçme Değerlendirme

Ölçme, çocuğun gelişiminin ve öğrenme süreçlerini değerlendirmedir. Ölçme, bir veri toplama ve analiz etme eylemidir. Yapılan iş ile çocuğun ortaya koyduğu sonuçların karşılaştırılmasıdır. Elde edilen veriler, süreçlerin, yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi açısından gereklidir. Ölçme ile eğitim ve öğretimde programların revizyonu, gözden geçirilmesi ve analiz süreci gerçekleştirilir.

Ölçme Değerlendirme Süreçleri

 1. Sonuç değil, süreç değerlendirilir.
 2. Süreçler çok yönlü ele alınır.
 3. Çocuk, program ve müfredat ölçülür.

Ölçme Değerlendirme Yaklaşımı

 • Çocuklar sadece geleneksel testler ve notlarla değerlendirilmemektedir.
 • Çocuklarının günlük yaşantıları, gelişimleri ve performansları hakkında geniş bilgiler verilmektedir.
 • Çocukların bireysel ve grup içerisindeki çalışmalarının ürünleri ve bilgiler velilerle de paylaşılmaktadır.

Öğrenci Gelişimi İzleme / Sınavlar

1.2.3. sınıflarda değerlendirme öğretmenlerin gözlemleri ile öğrenci gelişimi, ilerlemesi, gayreti, proje çalışmaları, performansı ile belirlenir. 4. Sınıflarda ise haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır.

ÖDEVLENDİRME

Okulumuzun öğrenci ödevleri ile ilgili temel yaklaşımı ödevin öğrenmede tek başına yeterli olmayacağı şeklindedir. Özellikle ilkokul öğrencilerinde merak ve keşfetme duygusu öğrenmeyi artırmaktadır. Yeterli ve tamamlayıcı ödevlerin öğrenilen konuların tekrarını ve pekiştirilmesini sağladığı da bir gerçektir. Bu çerçevede verilen ödevlerin okulda anlatılan konuyu temsil etmesi,  doğru soruları sorması ve düşündürmesi, öğrencinin öğrenme ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Okulun  ilk yıllarında çocuklar için uzun ödevlerden daha çok öğrenmenin, okumanın tadını alabilecekleri etkinlikler daha önemlidir. Anne babayla okunacak kitaplar, geziler, akraba ziyaretleri, sanatsal faaliyetlere katılma ve birlikte oyun  oynama  öğrenciyi uzun ödevler yapmaktan daha çok geliştirir.

Okulumuzda ödevlendirmeler bu çerçevede  yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirme amaçlı ilkokul grubunda haftalık ödev föyleri verilerek hafta içi öğrendikleri kontrol edilmekte ve eksiklikleri hafta içi ders saati dışı faaliyetlerle tamamlanmaktadır.

 

 • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın